1. Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija – 5 radnih mesta visoka
  stručna sprema, 1 radno mesto viša stručna sprema;
 2. Ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija- 6
  zaposlena visoka stručna sprema;
 3. Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa) – 1 lice po
  programu „Moja prva plata“;
 4. Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom
  osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini – 0;
 5. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme i u svojstvu
  pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini – 1;
 6. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika
  u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini – 0;
 7. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika
  iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini – 0.