POZIV FIZIČKIM LICIMA DA IZVRŠE KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA U KOJIMA PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza
ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i
soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih
objekata.
Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.
S tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način
suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave
i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman,
soba ili seosko turističko domaćinstvo).
Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti
evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,
moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.
Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da
pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili
preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni
ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.
U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9) navedenog zakona fizičko lice
je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000
dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na
raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila topetrovacnamlavi@gmail.com ili na
telefeon
012/326-343.

Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila
turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.