Petrovac na Mlavi

Biljni i životinjski svet

Petrovac na Mlavi

Biljni i životinjski svet

Različit geološki sastav, konfiguracija terena, klimatske prilike, zastupljenost brojnih pedoloških jedinica i mnogi drugi prirodni faktori, uslovili su heterogenost
u florističkom sastavu. Značajnu ulogu u menjanju prirodnog areala imao je i čovek.

Pre 250 godina šume su zahvatale veliki prostor u celoj oblasti Mlave, čak je i žitorodni Stig bio pod šumskim ekosistemom. Uporedo sa porastom broja stanovnika,
smanjivao se procenat teritorije šumskih zajednica. Danas su se šume u petrovačkoj opštini zadržale na obroncima Homoljskih planina, gde protkane livadama i
pašnjacima stvaraju sliku očuvane prirodne sredine. Glavne vrste šumskih biljnih zajednica sa pratećim podvrstama su šume mekih lišćara sa primesama ravničarskih vrsta hrasta, jasena, bresta, breze, klena i drugih pratećih vrsta. Ove biljne zajednice obilato prate razne vrste žbunja i sve vrste šumskog voća Niži delovi su pod oranicama.

Ovaj kraj je bogat raznovrsnom divljači, čiji je razmeštaj u zavisnosti od prirodnih uslova pojedinih delova oblasti, međutim, ne postoje bitnije razlike između
najnižih i najviših predela. Usled kultivisanosti teritorije, divljač je potisnuta na travne i šumske terene, čime su i staništa mnogim vrstama ograničena.
U listopadnim šumama, livadama, njivama, voćnjacima, vinogradima, baštama, potocima i barama žive različite životinjske vrste. Ovde se sreću srna, zec, veverica,
šumski miš, puh, jež, krtica, tvor, lasica, lisica, jazavac. U vreme kišovitih godina ovaj kraj nastanjuje i bizamski pacov, a kada su zime veoma hladne i snežne, u atare sela spuštaju se i čopori vukova i krda divljih svinja. Prisutne su i razne vrste ptica – barske ptice ( roda, bukavac, siva čaplja, crna liska, barska koka, divlja plovka gluhara ) , koke ( fazan, jarebica, prepelica ) , razne vrste golubova, detlića, dnevnih i noćnih grabljivica …

Raznovrsan biljni i životinjski svet ovog dela Srbije pruža dobre osnove za razvoj lovnog turizma, ali i za afirmisanje brojnih manifestacija, koje već postoje, ili bi mogle postojati, a vezane su za prirodu i njena bogatstva.